Ochrana osobných údajov a Používateľov stránky www.camedia.sk

Vyplnením dopytového formulára v rozsahu meno, email a telefónne číslo, za účelom získania informácie o požadovanej službe a prípadného kontaktovania zo strany oslovenej spoločnosti, udeľujem týmto spol. CAMEDIA, s.r.o., ako prevádzkovateľovi www stránky www.camedia.sk, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle článku 6 a 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov, voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ www stránky www.camedia.sk je spoločnosť CAMEDIA, s.r.o., so sídlom Čermeľská cesta 3, 04001 Košice, zapísaná: Okresný súd Košice I., odd.: Sro, vl. Č. 30461/V zároveň ako správca osobných údajov.

Kontakt pre poskytovanie informácií o spracovaní Vašich osobných údajov: info@camedia.sk

Prevádzkovateľ spracováva údaje Používateľa za účelom poskytnutia služby Používateľovi. Za účelom poskytovania služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracované údaje uvedené Používateľom pri dopyte služby, ako i údaje vložené Používateľom pri poskytovaní jednotlivých služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia služby (napr. fakturačné a platobné údaje Používateľa). Ak Používateľ nesúhlasí s poskytnutím svojich údajov za týmto účelom, technicky nie je možné poskytnutie požadovaných Služieb Prevádzkovateľom. Tento rozsah údajov je Prevádzkovateľ zároveň oprávnený spracovať i v prípade ochrany svojich práv v prípadnom spore s Používateľom ako i v prípade, ak mu poskytnutie údajov ukladá zákon.

Spoločnosť CAMEDIA, s.r.o. ako prevádzkovateľ stránky www.camedia.sk, zároveň potvrdzuje, že osobné údaje Používateľa neposkytne v žiadnom prípade tretím stranám. Údaje o Používateľovi použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a ustanoveniami. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a týchto Podmienok.

Pri obchodnej dohode Prevádzkovateľ uchováva aj iné ako osobné údaje, a to napr. názov spoločnosti, IČO Používateľa pre vystavenie účtovných dokladov za požadovanú službu. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť poskytovania služieb, ktoré súvisia s požadovanou službou.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR a/alebo údajov, ktoré Používateľ bez vyzvania sám uverejní.

Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Používateľ môže tieto námietky vzniesť prostredníctvom emailového kontaktu Prevádzkovateľa info@camedia.sk.